Obchodné podmienky

Zhrnutie obchodných podmienok

Internetový obchod na adrese https://www.popkornovac.sk/ prevádzkuje podnikateľ Michal Koláček, so sídlom Sídliště Osvobození 653/37, 68201 Vyškov, IČO 87939339, zapísaný v živnostenskom registri, DIČ CZ8605014319. Kontaktovať nás môžete na našom e-maile alebo telefóne.

Akonáhle odošlete prostredníctvom internetového obchodu vašu objednávku, dôjde tým k uzatvoreniu zmluvy. K uzavretiu zmluvy dôjde aj v prípade, že svoju objednávku ponúkaného tovaru zašlete e-mailom na našu e-mailovú adresu, alebo ju urobíte telefonicky zavolaním na naše telefónne číslo. Prijatie objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme e-mailom.

Platbu vykonajte do 6 dní od uzavretia zmluvy alebo neskôr v závislosti od vybraného spôsobu platby.

Ako spotrebiteľ môžete od uzatvorenej zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to až do uplynutia 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Od ktorých zmlúv nie je možné odstúpiť, nájdete v plnom znení obchodných podmienok. My môžeme odstúpiť od uzatvorenej zmluvy kedykoľvek, a to až do okamihu, keď od nás prevezmete tovar. Po odstúpení od zmluvy nám tovar vrátite vrátane prípadných darčekov a bonusov, pokiaľ sme vám nejaké poskytli, na vaše vlastné náklady, do 14 dní od odstúpenia. Peniaze vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia, nie však skôr ako nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Pôsobnosť obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a vami ako zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti zo zmlúv vyplývajúce. Súčasťou obchodných podmienok sú aj povinne poskytované informácie. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente na našom webe. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 28.12.2022.

1.2. Používané pojmy. V našich obchodných podmienkach používame nasledujúce skratky:
1.2.1. My, čím sa rozumie obchodník, teda podnikateľ Michal Koláček, so sídlom Sídliště Osvobození 653/37, 68201 Vyškov, IČO 87939339, zapísaný v živnostenskom registri, DIČ CZ8605014319.
1.2. Vy, čím sa rozumie zákazník, teda druhá zmluvná strana odlišná od nás, ktorým môže byť jeden z nasledujúcich subjektov:
1.2.2.1. Spotrebiteľ, ktorým je človek nekonajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,
1.2.2.2. Podnikateľ, ktorým je človek alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
1.2.3. Internetový obchod, teda naše webové rozhranie nachádzajúce sa na webovej adrese https://www.popkornovac.sk/, v ktorom si môžete prezrieť našu ponuku a objednať tovar z nášho sortimentu.
1.2.4. E-mail, teda elektronická pošta, ktorú je možné nás kontaktovať na e-mailovej adrese (info@popkornovac.sk) dostupnej na webovej adrese nášho internetového obchodu.
1.2.5. Telefón, pomocou ktorého je možné nás kontaktovať na telefónnom čísle (+421 222 205 178) dostupnom na webovej adrese nášho internetového obchodu.
1.2.6. Zmluvy, ktorými sa rozumie kúpna zmluva.

1.3. Vzťah obchodných podmienok k zmluve. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.

1.4. Vzťah zmluvy a obchodných podmienok k právnym predpisom. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, najmä smernicou 2011/83/EÚ, o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES, o elektronickom obchode. V prípade rozporu obchodných podmienok alebo zmluvy s právnym predpisom, ak nejde o záležitosť, ktorú možno dojednaním upraviť odchylne, má prednosť právny predpis.

1.5. Oddeliteľnosť ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dohôd. Pokiaľ sa niektoré z ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvných dojednaní stane neplatným, neúčinným alebo sa naň nebude prihliadať, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dohôd.

1.6. Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právne pomery medzi nami a vami sa v prípade prítomnosti medzinárodného prvku riadia českým právom a na riešenie prípadných sporov sú príslušné české súdy. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) sa neuplatňuje.

1.7. Spôsoby riešenia sťažností. Prípadné sťažnosti a spory medzi vami a nami je možné riešiť
1.7.1. mimosúdne v konaní vedenom Českou obchodnou inšpekciou (www.coi.cz),
1.7.2. emailom na našej e-mailovej adrese,
1.7.3. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
1.7.4. telefonicky na našom telefónnom čísle.

1.8. Dozorné orgány. Nad našou činnosťou vykonávajú kontrolu a dozor štátne orgány Českej republiky, na ktoré je možné sa v súlade právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi. Orgány štátneho dozoru sú najmä:
1.8.1. Česká obchodná inšpekcia,
1.8.2. živnostenské úrady,
1.8.3. Úrad na ochranu osobných údajov,
1.8.4. Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia,
1.8.5. krajské hygienické stanice,
1.8.6. Štátna veterinárna správa.

Objednávanie tovaru a uzatváranie zmlúv

2.1. Objednanie tovaru. Tovar v našom internetovom obchode je možné objednať si tak, že ponuku na uzavretie zmluvy, ktorou je vystavenie tovaru v internetovom obchode, prijmete prostredníctvom:
2.1.1. internetového obchodu,
2.1.2. e-mailu,
2.1.3. telefónu.
Prijatie našej ponuky s dodatkom či odchýlkou nie je možné a považuje sa za protiponuku z vašej strany.

2.2. Objednanie tovaru prostredníctvom internetu. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu vykonáte vybraním ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, akosti a prevedení, vložením tovaru do virtuálneho košíka, prihlásením sa k svojmu užívateľskému účtu alebo vytvorením užívateľského účtu nového, vyplnením požadovaných údajov, zvolením spôsobu dodania tovaru a platby a odoslaním vašej objednávky pomocou tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“, čím dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Pred odoslaním objednávky vám bude umožnené skontrolovať a prípadne aj zmeniť zadané údaje.

2.3. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu vykonáte zaslaním e-mailovej správy na našu e-mailovú adresu, ktorej obsahom musí byť:
2.3.1. vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení,
2.3.2. vybraný spôsob dodania tovaru a platby,
2.3.3. vaše identifikačné údaje:
2.3.3.1. meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby,
2.3.3.2. bydlisko alebo sídlo,
2.3.3.3. adresa na dodanie tovaru,
2.3.3.4. telefónne číslo,
2.3.3.5. IČO, ak nie ste spotrebiteľom,
2.3.3.6. DIČ, ak ste platcom DPH.

2.4. Objednanie tovaru prostredníctvom telefónu. Objednanie tovaru prostredníctvom telefónu vykonáte zavolaním na naše telefónne číslo, na ktorom nám oznámite:
2.4.1. vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení,
2.4.2. vybraný spôsob dodania tovaru a platby,
2.4.3. vaše identifikačné údaje:
2.4.3.1. meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby,
2.4.3.2. bydlisko alebo sídlo,
2.4.3.3. adresa na dodanie tovaru,
2.4.3.4. telefónne číslo,
2.4.3.5. e-mailová adresa,
2.4.3.6. IČO, ak nie ste spotrebiteľom,
2.4.3.7. DIČ, ak ste platcom DPH.

2.5. Potvrdenie prijatia objednávky. Úspešné prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme na vašu e-mailovú adresu zaslaním e-mailovej správy, ktorej súčasťou bude:
2.5.1. potvrdenie o uzavretí zmluvy a jej obsahu,
2.5.2. naše obchodné podmienky, ktorých obsahom sú aj povinne poskytované informácie.
V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme na jej doplnenie alebo vás upozorníme na nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

2.6. Jazyk a uchovávanie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Uzatvorené zmluvy ukladáme a pristupovať k svojim zmluvám môžete prostredníctvom internetového obchodu.

Uzatvorené zmluvy a ich obsah

3.1. Zmena a zrušenie zmluvy. Uzatvorené zmluvy nie je možné jednostranne meniť či rušiť; robiť tak možno len na základe vzájomnej dohody, prípadne ak tak ustanovuje právny predpis alebo obchodné podmienky.

3.2. Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sme povinní dodať vám dohodnutým spôsobom objednaný hmotný tovar a poskytnúť prípadné dohodnuté služby a vy ste povinní si tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorá je tvorená cenou objednaného tovaru, cenou platby, cenou dodania tovaru a cenou prípadných ďalších objednaných služieb.

3.3. Ochrana duševného vlastníctva. Pokiaľ vám na základe zmluvy dodávame tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (najmä autorské diela, ochranné známky, priemyselné vzory, patenty a úžitkové vzory), nie je súčasťou zmluvy licencia oprávňujúca vykonávať práva duševného vlastníctva. Tovar chránený autorským právom nesmiete ako fyzická osoba používať inak ako na osobnú potrebu a ako právnická inak ako na svoju vlastnú vnútornú potrebu, najmä nie ste oprávnení tovar rozmnožovať, ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.

3.4. Zľavy a reklamné akcie. Pre zľavové či iné marketingové akcie platí, že pokiaľ nie je stanovené inak, nie je možné jednotlivé poskytované zľavy a iné výhody kombinovať.

3.5. Darčeky a bonusy. Pokiaľ vám boli v rámci zmluvy poskytnuté darčeky či iné bonusy, dochádza k tomu na základe darovacej zmluvy, preto za ich vady nezodpovedáme. Existencia darovacej zmluvy je závislá na existencii zmluvy hlavnej a darovacia zmluva je uzatváraná s rozväzovacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade zániku zmluvy hlavnej.

3.6. Zľavové kupóny a darčekové poukazy. Zľavové kupóny a darčekové poukazy je možné uplatniť za dohodnutých podmienok alebo za podmienok uvedených na kupóne alebo poukaze. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je možné ich uplatniť iba u nás a doba platnosti je obmedzená u zľavových kupónov do odvolania alebo ukončenia zľavovej akcie, u darčekových poukazov na dobu jedného roka od ich vystavenia.

Platobné podmienky

4.1. Spôsoby platby. Celkovú cenu je možné uhradiť spôsobmi, ktoré nájdete v internetovom obchode na webovej adrese https://www.popkornovac.sk/clanky/doprava-a-platba/

4.2. Doba na zaplatenie. Celkovú cenu ste povinní uhradiť buď pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru, alebo neskôr, a to podľa dohodnutého spôsobu platby. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, ste povinní ju uhradiť do 6 dní od uzavretia zmluvy. Pokiaľ je celková cena hradená prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, je celková cena uhradená pripísaním peňažnej čiastky na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.

4.3. Platenie prostredníctvom úveru. V prípade, že je dohodnuté platenie celkovej ceny prostredníctvom úveru alebo iného finančného produktu na základe zmluvy s poskytovateľom finančných služieb, riadi sa tento pomer aj zmluvou a podmienkami poskytovateľa finančného produktu.

4.4. Elektronické zasielanie daňových dokladov. Súhlasíte s tým, že faktúru (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronickej podobe na váš e-mail zadaný pri objednávke.

Dodacie podmienky

5.1. Spôsoby dodania. Spôsoby dodania, ktoré môžete využiť, nájdete v internetovom obchode na webovej adrese https://www.popkornovac.sk/clanky/doprava-a-platba/

5.2. Obmedzenie dodávania tovaru. Tovar dodávame iba do týchto štátov:
5.2.1. Slovenská republika,
5.2.2. Česká republika.

5.3. Nadobudnutie vlastníckeho práva. Vlastníkom tovaru, ktorý vám dodáme, sa ako podnikateľ stanete uzatvorením zmluvy a ako spotrebiteľ prevzatím tovaru, nie však skôr, ako úplne zaplatíte celkovú cenu.

5.4. Doba dodania. Dojednaná doba pre dodanie tovaru plynie od uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ ste spotrebiteľom a doba pre dodanie nie je dohodnutá, dodáme vám tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, beží doba pre dodanie tovaru až od uhradenia celkovej ceny. Tovar bude v tejto dobe dodaný na miesto určenia. Pokiaľ nie ste spotrebiteľom a tovar má byť do miesta určenia dodaný pomocou prepravcu, bude tovar v tejto dobe odovzdaný prepravcovi.

5.5. Prevzatie tovaru. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste v závislosti od spôsobu dodania. Pokiaľ má byť tovar dodaný pomocou prepravcu, ste povinný ho prevziať pri dodaní do miesta určenia. Pokiaľ tovar neprevezmete, vznikne nám právo od zmluvy odstúpiť, právo na zaplatenie nákladov spojených s dodaním tovaru, pokiaľ neboli uhradené pred dodaním tovaru, a právo na zaplatenie odmeny za uskladnenie za dobu uskladnenia tovaru, ktorá končí v okamihu, keď tovar prevezmete, odstúpite od zmluvy alebo od zmluvy odstúpime my. Odmena za uskladnenie je 10 Sk za deň, jej celková výška však nesmie prevyšovať cenu uskladneného tovaru. Ak vám tovar budeme po tom, čo ho neprevezmete, dodávať opakovane, máme právo na úhradu nákladov spojených s opakovaným dodávaním.

5.6. Kontrola totožnosti pri prevzatí tovaru. Ak bol tovar uhradený pred jeho dodaním, sme oprávnení podmieniť odovzdanie tovaru kontrolou identity preberajúcej osoby na základe dokladu totožnosti.

5.7. Poškodenie tovaru pri preprave spotrebiteľovi. Pokiaľ ste spotrebiteľom, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní nás o škode bezodkladne informovať a to najlepšie:
5.7.1. emailom na našej e-mailovej adrese,
5.7.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
5.7.3. telefonicky na našom telefónnom čísle.
V prípade, že poškodenie zásielky zistíte už pri preberaní tovaru, ste povinní o poškodení informovať nielen nás, ale aj prepravcu pri preberaní tovaru. O rozbalenie poškodenej zásielky pred jej prevzatím môžete požiadať prepravcu av prípade, že zistíte, že tovar bol poškodený, nie ste povinný ho od prepravcu prevziať.

5.8. Poškodenie tovaru pri preprave podnikateľovi. Pokiaľ nie ste spotrebiteľom a tovar má byť dodaný pomocou prepravcu, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním tovaru prepravcovi. Pokiaľ dôjde ku škode na tovare po prechode nebezpečenstva škody, nezodpovedáme za ňu a škoda na tovare nemá vplyv na vašu povinnosť uhradiť celkovú cenu a povinnosť tovaru prevziať. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinný bezodkladne reklamovať poškodenie tovaru u prepravcu.

5.9. Balenie tovaru. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, bude tovar zabalený spôsobom vhodným pre jeho uchovanie a ochranu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1. Všeobecne o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa
ruší aj od nej závislá darovacia zmluva. Právo odstúpiť od zmluvy je možné využiť za podmienok, ktoré sú stanovené v obchodných podmienkach, alebo pokiaľ tak ustanovujú právne predpisy.

6.2. Naše právo odstúpiť od zmluvy. My máme právo odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do okamihu, keď od nás prevezmete tovar, a to z dôvodov:
6.2.1. vyčerpanie zásob objednaného tovaru,
6.2.2. neprevzatie tovaru pri jeho dodaní,
6.2.3. zneužitie objednávkového systému nášho internetového obchodu,
6.2.4. uvedenie chybných údajov pri objednávaní tovaru,
6.2.5. objednanie tovaru za cenu výrazne nižšiu ako cenu obvyklú, pokiaľ bol tovar za túto cenu ponúkaný v dôsledku omylu či chyby nášho internetového obchodu,
6.2.6. ďalších hodných zvláštneho zreteľa.

6.3. Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Ak ste spotrebiteľom, máte právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa
6.3.1. prevzatie tovaru,
6.3.2. prevzatie posledného kusu tovaru, ak si objednáte v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
6.3.3. prevzatie poslednej položky alebo časti dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí,
6.3.4. prevzatie prvej dodávky tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu,
6.3.5. uzavretie zmluvy, pokiaľ ide o inú zmluvu.

6.4. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy nemáte pri zmluvách:
6.4.1. o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo bol prispôsobený vašim potrebám,
6.4.2. o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ste obal porušili,
6.4.3. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
6.4.4. o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté,
6.4.5. ďalších, ak tak ustanovuje právny predpis.

6.5. Spôsob odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy a chcete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť formou jednostranného právneho konania, ktoré nám doručíte, najlepšie potom
6.5.1. vyplnením vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou obchodných podmienok a jeho odoslaním
6.5.1.1. poštou na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
6.5.1.2. e-mailom na našu e-mailovú adresu;
6.5.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke.

6.6. Zachovanie lehoty. Ak ste spotrebiteľom, na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak nám odstúpenie odošlete v posledný deň lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy.

6.7. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, ste povinní nám tovar na vaše vlastné náklady vrátiť najlepšie súčasne s odstúpením od zmluvy, najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia a to najlepšie
6.7.1. odoslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
6.7.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke.
Tovar nám musíte vrátiť nepoškodené, neznečistené, neopotrebené a nejavíce známky používania, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Zároveň ste povinní vrátiť nám aj všetky darčeky a bonusy, ktoré ste obdržali na základe zrušenej zmluvy.

6.8. Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, zaplatené peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný. Zaplatené náklady na dodanie tovaru vám vrátime iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu porovnateľnému spôsobu dodania, ktorý ponúkame. Pokiaľ dôjde k zníženiu hodnoty vráteného tovaru v dôsledku nakladania s ním inak, než je potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, bude vrátená suma znížená o sumu, o ktorú sa hodnota tovaru znížila. Peňažné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás prijali, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, pokiaľ vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

Reklamácia chýb tovaru spotrebiteľom

7.1. Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste spotrebiteľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.

7.2. Reklamačná doba. Reklamovať u nás môžete vadu, ktorá sa na tovare prejaví v dobe 2 rokov, u použitého tovaru v dobe 1 roka, od prevzatia tovaru.

7.3. Naša zodpovednosť za chyby tovaru. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedáme za to, že vec
7.3.1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,
7.3.2. je vhodná na účel, na ktorý ju požadujete, ak sme s ním súhlasili,
7.3.3. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

7.4. Ďalej vám zodpovedáme za to, že popri dohodnutých vlastnostiach spĺňa tovar nasledujúce požiadavky; to neplatí, ak sme vás pred uzavretím zmluvy upozornili, že niektoré vlastnosti tovaru sa líšia a vy ste s tým súhlasili:
7.4.1. vhodné na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,
7.4.2. množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením,
/>7.4.3. je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať, a
7.4.4. zodpovedá kvalitou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré sme vám poskytli pred uzavretím zmluvy.

7.5. Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám
7.5.1. za opotrebenie tovaru zodpovedajúcu miere jeho predchádzajúceho používania,
7.5.2. pri použitom tovare za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,
7.5.3. pri zužívateľnom tovare s vyznačenou dobou najkratšej trvanlivosti a pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze s vyznačenou dobou použiteľnosti za nepoužiteľnosť tovaru po uplynutí vyznačenej doby,
7.5.4. ak ste chybu sami spôsobili.

7.6. Doba na uplatnenie práva. Tovar ste povinný si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, čo budete môcť vady zistiť, a to v reklamačnej dobe.

7.7. Právo na odstránenie chyby. Ak má tovar vadu, máte právo na bezplatné odstránenie vady, a to podľa vašej voľby buď dodaním nového tovaru bez vady alebo opravou tovaru. Právo zvoliť si spôsob odstránenia vady nemáte, pokiaľ by bol vami zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný.

7.8. Právo na primeranú zľavu a odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ vadu odmietneme odstrániť alebo ju neodstránime, alebo sa vada prejaví opakovane, alebo je vada podstatným porušením zmluvy, alebo je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre vás, môžete požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte, ak je chyba nevýznamná.

7.9. Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, môžete tak urobiť najlepšie:
7.9.1. odoslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
7.9.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
7.9.3. pokiaľ je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za vady, u tejto osoby.

7.10. Náležitosti reklamácie. Tovar je potrebné nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné:
7.10.1. doložiť, že tovar bol zakúpený u nás,
7.10.2. oznámiť, akú vadu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

7.11. Vybavenie reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená v primeranom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie budete v tejto lehote vyrozumení a tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. V prípade, že reklamácia nebude vybavená včas, máte právo od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, doba na vytknutie vád sa predlžuje o dobu, ktorú nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

7.12. Náhrada nákladov reklamácie. V prípade reklamácie máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru účelne vynaložené. V prípade, že reklamácia bude zamietnutá, máme právo na náhradu nutných nákladov, ktoré nám vzniknú vrátením vášho tovaru.

7.13. Potvrdenie o reklamácii. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.14. Nadštandardná záruka za kvalitu. Nad rámec vašich zákonných práv vám môže byť poskytnutá nadštandardná záruka za akosť tovaru. Tá vzniká vyhlásením poskytovateľa záruky, ktoré môže byť urobené aj reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z chybného plnenia, ak nebude mať tovar vlastnosti uvedené vo vyhlásení o záruke. Práva vyplývajúce z nadštandardnej záruky za akosť a podmienky jej uplatnenia sa riadia vyhlásením poskytovateľa záruky. Pokiaľ sa poskytovateľ záruky zaručí, že si tovar po určitú dobu pri obvyklom použití uchová svoje funkcie a výkonnosť, alebo je na obale tovaru uvedená záručná doba alebo doba použiteľnosti tovaru, potom máte voči poskytovateľovi záruky právo aspoň na dodanie nového tovaru bez vád alebo jeho opravu .

Reklamácia chýb tovaru podnikateľom

8.1. Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že nie ste spotrebiteľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.

8.2. Naša zodpovednosť za chyby tovaru. Tovar vám dodáme v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nebudú akosť a prevedenie dohodnuté, dodáme vám tovar v akosti a prevedení vhodných na účel viditeľný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Pokiaľ bude množstvo určené len približne, presné množstvo určíme my. V prípade, že tovar bude pri prechode nebezpečenstva škody na vás mať vadu, zodpovedáme za ňu. To neplatí v prípade, že pôjde o vadu, ktorú možno s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy.

8.3. Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám
8.3.1. pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,
8.3.2. za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
8.3.3. pri použitom tovare za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí,
8.3.4. za vady tovaru, ak to vyplýva, najmä pri tovare zužívateľného a podliehajúceho rýchlej skaze, z jeho povahy,
8.3.5. za vady tovaru, pokiaľ ste o nich pred prevzatím tovaru vedeli,
8.3.6. za vady tovaru, ak ste ich sami spôsobili.

8.4. Doba na uplatnenie práva. Tovar ste povinný si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, čo budete môcť vady zistiť. Najneskôr je možné právo uplatniť do 6 mesiacov, v prípade skrytej vady do 2 rokov, odo dňa kedy, vám tovar dodáme. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká a nebude vám priznané.

8.5. Vaše práva pri podstatnom porušení zmluvy. Ak bude chyba znamenať podstatné porušenie zmluvy, máte právo:
8.5.1. na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
8.5.2. na odstránenie vady opravou tovaru,
8.5.3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
8.5.4. odstúpiť od zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje dodanie tovaru s takou chybou, o ktorej sme museli už v okamihu uzavretia zmluvy vedieť, že ak by ste ju predvídali, zmluvu by ste s nami neuzavreli; v ostatných prípadoch sa porušenie zmluvy považuje za nepodstatné. Ak nám zvolené právo neoznámite, máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.6. Vaše práva pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak bude chyba nepodstatným porušením zmluvy, máte právo:
8.6.1. na odstránenie vady,
8.6.2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Ak nám zvolené právo neoznámite, môžeme vadu odstrániť opravou tovaru, dodaním nového tovaru alebo dodaním toho, čo sme vám nedodali. Zvolené právo nemôžete neskôr zmeniť bez nášho súhlasu.

8.7. Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdržali, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,
8.7.1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,
8.7.2. ak ste použili tovar ešte pred objavením vady,
8.7.3. ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
8.7.4. ak ste predali tovar ešte pred objavením vady, ak ste ho spotrebovali, alebo ak ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.

8.8. Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, môžete tak urobiť:
8.8.1. odoslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
8.8.2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
8.8.3. pokiaľ je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za vady, u tejto osoby.

8.9. Náležitosti reklamácie. Tovar je potrebné nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné:
8.9.1. doložiť, že tovar bol zakúpený u nás,
8.9.2. oznámiť, akú vadu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

8.10. Vybavenie reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu. Tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, doba pre uplatnenie vašich práv zo zodpovednosti za vady sa predlžuje o dobu, ktorú nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

8.11. Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru účelne vynaložené. V prípade, že reklamácia bude zamietnutá, máme právo na náhradu nutných nákladov, ktoré nám vzniknú vrátením vášho tovaru.

8.12. Nadštandardná záruka za kvalitu. Nad rámec vašich zákonných práv vám môže byť poskytnutá nadštandardná záruka za akosť tovaru. Tá vzniká vyhlásením poskytovateľa záruky, ktoré môže byť urobené aj reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z chybného plnenia, ak nebude mať tovar vlastnosti uvedené vo vyhlásení o záruke. Práva vyplývajúce z nadštandardnej záruky za akosť a podmienky jej uplatnenia sa riadia vyhlásením poskytovateľa záruky. Pokiaľ sa poskytovateľ záruky zaručí, že si tovar po určitú dobu pri obvyklom použití uchová svoje funkcie a výkonnosť, alebo je na obale tovaru uvedená záručná doba alebo doba použiteľnosti tovaru, potom máte voči poskytovateľovi záruky právo aspoň na dodanie nového tovaru bez vád alebo jeho opravu .

Ďalšie ustanovenia

9.1. Spätný odber. V súlade so zákonom č. 185/2001 Zb., o odpadoch u nás máte možnosť pri nákupe niektorých druhov tovaru bezplatne odovzdať v mieste predaja rovnaké množstvo tovaru podobného typu a použitia.

Prílohy:

Vzorový formulár na odstúpenie od kupnej zmluvy

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.